16.06.2012

На 30 и 31 юли 2009 г. в Центъра за икономическо развитие и туризъм-Харманли се проведе първото двудневно обучение по проект 431-2-03-3 Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група/МИГ/ на територията на Община Харманли, финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони-Европа инвестира в селските райони.
Темата на обучението бе : Изграждане на капацитет за приложение на подхода ЛИДЕР за въвличане на местните общности и активиране на партньорите за разработване на стратегия за местно развитие. Обучението се проведе от лицензираните от МЗХ експерти Зоя Дамянова и Иванка Душкова. Присъстващите бяха запознати с Общата селскостопанска политика на ЕС и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Подхода ЛИДЕР-история, принципи, местни инициативни групи, Подход ЛИДЕР – Стратегия за местно развитие и как местните общности ще бъдат ангажирани в процеса. Проведоха се активни и полезни дискусии по разглежданите теми.