Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Стратегия по ос 4 ЛИДЕР от ПРСР 2007-2013г.