Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове на колективния управителен орган на сдружение "МИГ Харманли":

 1. Община Харманли, представлявана от Валентина Димулска - Председател на УС
 2. ЕТ "Скорост - Димчо Налбантов", представляван от Димчо Налбантов - Член на УС
 3. "Чизи Ауто" ЕООД, представлявано от Димитър Георгиев - Член на УС
 4. Теодора Георгиева Ценева - Член на УС
 5. Галя Иванова Здравчева - Член на УС

ЕКИП

 1. Диана Гочева - Изпълнителен директор
 2. Петя Иванова - Експерт
 3. Снежана Димитрова - Счетоводител

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Членове на колективния върховен орган на сдружение "МИГ Харманли":

 1. Община Харманли, представлявана от Валентина Димулска
 2. "Ситивет - 1" ООД, представлявано от Стефка Стефанова
 3. Милко Генчев Тодоров
 4. ЕТ "Скорост - Димчо Налбантов", представляван от Димчо Налбантов
 5. Антон Иванов Моллов
 6. ЕТ "Сянков - Величко Иванов", представляван от Величко Сянков
 7. "Чизи Ауто" ЕООД, представлявано от Димитър Георгиев
 8. Джемил Ахмедов Читов
 9. Ерджан Юмер Юсуф
 10. "Точаров" ЕООД, представлявано от Митко Точаров
 11. "Бамзи - 1" ООД, представлявано от Гошо Пейков
 12. "Фемили" ООД, представлявано от Тонка Георгиева
 13. Станислав Антонов Манолов
 14. ЕТ "Агро тур - Ширин Мустафа", представляван от Ширин Мустафа
 15. "Тракийско вино" ООД, представлявано от Тодор Братанов
 16. Сдружение "Юнити", представлявано от Златка Георгиева
 17. Сдружение "Бизнесът за Харманли", представлявано от Банко Банев
 18. Сдружение "Тракийско устойчиво развитие", представлявано от Христина Минчева Бъчварова - Митева
 19. Константин Гогов Костов
 20. Росица Нанкова Балабанова
 21. Маргарита Димитрова Маринова
 22. Митка Делчева Николова
 23. Теодора Георгиева Ценева
 24. Галя Иванова Здравчева
 25. Антон Митков Козалиев
 26. Йорданка Делчева Стефанова
 27. Диана Колева Гочева
 28. "Фрезия - 2017" ЕООД, представлявано от Петя Иванова
 29. "Камелия" ЕООД, представлявано от Христо Точаров
 30. "Дан - Мар - 2017" ЕООД, представлявано от Антония Христова
 31. ЕТ "Фрезия - Иван Иванов", представляван от Иван Иванов

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли:

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

Протоколи на ОС 2021 г.

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 към чл.24, ал.1, т.8


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ‘мерки’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР