Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. изм. с Допълнително споразумение от 07.10.2021г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 3 732 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  3 359 470,50 лв.
Национално съфинансиране  373 274,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 1 091 915,00 лв.
Европейско съфинансиране 982 723,50 лв.
Национално съфинансиране 109 191,50 лв. 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Членове на колективния управителен орган на сдружение "МИГ Харманли":

 1. Община Харманли, представлявана от Валентина Димулска - Председател на УС
 2. Теодора Ценева - Член на УС
 3. "Чизи Ауто" ЕООД, представлявано от Димитър Георгиев - Член на УС
 4. Галя Здравчева - Член на УС
 5. ЕТ "Наташа Ганчева" ООД, представлявано от Наташа Ганчева – Член на УС

ЕКИП

 1. Диана Гочева - Изпълнителен директор
 2. Петя Иванова - Експерт
 3. Снежана Димитрова - Счетоводител

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Членове на колективния върховен орган на сдружение "МИГ Харманли":

 1. Община Харманли, представлявана от Валентина Димулска
 2. "Ситивет - 1" ООД, представлявано от Стефка Стефанова
 3. Милко Тодоров
 4. ЗП Иван Николаев Иванов, представляван от Иван Иванов
 5. Антон Моллов
 6. ЕТ "Сянков - Величко Иванов", представляван от Величко Сянков
 7. "Чизи Ауто" ЕООД, представлявано от Димитър Георгиев
 8. Джемил Читов
 9. ЗП Ерджан Юмер Юсуф
 10. "Точаров" ЕООД, представлявано от Митко Точаров
 11. "Агро Ви Ем Джи" ООД, представлявано от Венцислав Ганчев
 12. "Фемили" ООД, представлявано от Тонка Георгиева
 13. ЗП Станислав Антонов Манолов
 14. "Тракийско вино" ООД, представлявано от Тодор Братанов
 15. Сдружение "Юнити", представлявано от Христина Борисова
 16. Сдружение "Бизнесът за Харманли", представлявано от Катя Стоянова
 17. Сдружение "Тракийско устойчиво развитие", представлявано от Христина Бъчварова - Митева
 18. Константин Костов
 19. Росица Балабанова
 20. Маргарита Маринова
 21. Митка Николова
 22. Теодора Ценева
 23. Галя Здравчева
 24. Антон Козалиев
 25. Йорданка Стефанова
 26. Диана Гочева
 27. "Фрезия - 2017" ЕООД, представлявано от Петя Иванова
 28. "Камелия" ЕООД, представлявано от Христо Точаров
 29. ЕТ "Наташа Ганчева", представлявано от Наташа Ганчева
 30. ЕТ "Фрезия - Иван Иванов", представляван от Иван Иванов
 31. ЗП Христо Петров Христозов
 32. "Цама Солар 1" ООД, представлявано от Александър Цанков
 33. Снежана Димитрова

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли:

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

Протоколи на ОС

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 към чл.24, ал.1, т.8


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ‘мерки’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР