Последни новини

Днес, 14.01.2022г., "МИГ Харманли" получи още една Заповед за одобрение от Държавен фонд "Земеделие" на проектно предложение с наименование "Изграждане на ремонтна работилница за строителна техника", подадено от "АБС - СТРОЙ" ООД, представлявано от Неделчо Тончев, по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 280 787,21 лв.

Предстои подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

На 13.01.2022г., "МИГ Харманли" получи още една Заповед за одобрение от Държавен фонд "Земеделие" на проектно предложение с наименование "Разширяване на дейността на "Камелия" ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз", подадено от "Камелия" ЕООД, представлявано от Христо Точаров, по процедура чрез подбор: "МИГ Харманли" - подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" с № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 247 416,51 лв.

Предстои подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Община Харманли, в изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.017-0003 - “Харманли – култура, традиции и обичаи“, подаден към Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014 – 2020г., организира "Честване на Йордановден в гр. Харманли" на 06.01.2022г. от 11:30 часа.

Гости на празника ще бъдат камерен състав на „100 каба гайди“ със солистка Аглика Каменова, които ще огласят Харманли с уникалните си изпълнения на българска народна музика.

В изпълнение на дейностите по проекта са закупени 40 броя носии за участниците в събитието.

Приключи изпълнението на дейностите по проект, по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", по процедура чрез подбор по подмярка 19.2 на мярка 19 от ПРСР 2014 - 2020г., с наименование: "Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна", подаден от кандидата - "Тракийско вино" ООД, представлявано от Тодор Братанов. 

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бе сключен на 28.09.2020г. и в изпълнение на инвестиционните намерения, по проекта бяха закупени технологично и лабораторно оборудване, както и нови машини и оборудване за модернизация на винарна - пневматична преса, машина "bag in box", изплакваща машина, ферментатори, неръждаеми съдове, апарати за определяне на алкохол и сериен диоксид, компютърно оборудване и др. 

Изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 67871,75 лв.

 

прочетете по-старите новини