Последни новини

Председателят на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Валентина Димулска и ЗП Милко Генчев Тодоров, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е с наименование: "Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 43 200,00 лв.

По проекта е предвидено закупуване на трактор без кабина. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 25 920,00 лв.

Проектното предложение има за цел да подобри икономическото развитие и финансовите резултати на стопанството. Чрез закупуването на нова, съвременна техника, земеделският производител ще създаде оптимални условия за повишаване на качеството на земеделската продукция, а това ще се отрази на конкурентоспособността на стопанството на местните пазари.

(На снимката, от ляво надясно: г-жа Валентина Димулска, председател на УС на сдружение "МИГ Харманли", г-н Генчо Милков Генчев, представляващ ЗП Милко Генчев Тодоров, уп.л.)

Приятели, представяме Ви резултата от успешната реализация на проект по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ЕТ „ЗП Гошо Пейков“ – село Овчарово.

Мандрата е мястото, където Гошо и неговите помощнички Таня и Жулиета създават млечни чудеса – млечни перли с ненадминат вкус, кисело мляко, катък, сирене и кашкавал.

Може да ги откриете на място и всяка събота на общински пазар Харманли, както и да се свържете с тях на телефонен номер: 0894791291

Насладете се на истинския вкус!

На 28.05.2024г., "МИГ Харманли" получи ЗАПОВЕД на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЯВАНЕ като законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.717-S2, както и ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ на проектно предложение по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението.

Проектното предложение е на ЗП МИЛКО ГЕНЧЕВ ТОДОРОВ, представлявано от Милко Тодоров и е с наименование: "Модернизиране на земеделското стопанство чрез закупуване на нова техника", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 43 200,00 лв. По проекта е предвидено закупуване на трактор без кабина. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 25 920,00 лв.

Предстои да бъде сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Изпълнителният директор на сдружение „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева и екипа на МИГ – г-жа Петя Иванова и г-жа Снежана Димитрова, присъстваха на провело се Общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, състояло се на 24.04.2024г. в Арбанаси. По време на заседанието бе актуализиран състава на Управителния съвет на Асоциацията, както и бяха разгледани актуални въпроси, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

След събранието, се проведе и работна среща „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и решения“, на която бе обсъдено изпълнението на споразуменията за ВОМР на МИГ – мярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020г. В срещата взеха участие представители на местни инициативни групи от страната, представители на МЗХ – г-н Стефан Спасов, началник отдел „ВОМР“ в Министерство на земеделието и представители на Държавен фонд „Земеделие“ , отдел „Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие – г-жа Ралица Мотовска – началник отдел, г-жа Маргарита Стоянова – гл. експерт отдел „Оторизация на плащанията по публични проекти“, г-жа Ваня Благоева – гл. експерт и г-жа Цветелина Ганозова – гл. експерт. Беше хвърлен поглед към бъдещето от г-н Стефан Спасов: какво се очаква за периода 2023 – 2027г., както и бяха представени новини и информация от г-жа Нели Кадиева – председател на АБНЛМ.

На срещата беше представена и презентация на тема: NIS2: Европейската директива за мрежова и информационна сигурност - хакерски атаки и решения за киберсигурност.

Председателят на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Валентина Димулска и Управителят на ЕТ "Станко Кръстев- ДЪ УАН“ - г-н Станко Кръстев, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 43 200,00 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 32 400,00 лв.

По проекта е предвидено закупуване на специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня за килими на територията на община Харманли - индустриална система с обратна осмоза и финиш машина с вакуум.

С реализация на проекта, ще бъде разкрито едно ново работно място на територията на община Харманли.

 

прочетете по-старите новини