Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

На 23.10.2017г. се проведе заседание на Комисията за подбор на външни експерт - оценители, назначена със Заповед МХ-04/20.10.2017г. на Председателя на Управителния съвет на сдружението. 

Комисията разгледа 18 броя заявления за участие в конкурса.

Списъкът на одобрените външни експерт - оценители във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, може да намерите ТУК.

Списъкът на одобрените външни експерт - оценители по мерки във връзка с оценка на проектни предложения, подадени към Стратегията за Водено от общностите местно развитие, може да намерите ТУК.

Изпълнителният директор – Диана Гочева и експерта по прилагане на Стратегия за ВОМР – Петя Иванова, взеха участие в Международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие, състояла се на 11-12.10.2017г. в гр. Правец. Конференцията бе открита от заместник - министъра на земеделието, храните и горите - д-р Лозана Василева. Тя приветства присъстващите и заяви, че у нас подхода ЛИДЕР се прилага вече 10 години и са финансирани общо около 1 500 проекта от успешно изпълнени 35 стратегии за местно развитие през програмния период 2007 – 2013г., една от които е и Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. Г-жа Лозанова допълни, че 25 процента от територията на селските райони у нас е обхваната от стратегиите за Водено от общностите местно развитие, а населението, повлияно от прилагането на подхода е над 800 хиляди души. 

Конференцията имаше за цел да бъдат очертани основните предизвикателства и възможните решения пред подхода през настоящия програмен период. По време на конференцията бяха представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г.,  бяха обменени идеи и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014 – 2020г.

На конференцията присъстваха около 200 представители от близо 20 държави от и извън Европейския съюз на Местни инициативни групи, Управляващи органи, Разплащателни агенции, ЛИДЕР асоциации. Сред тях бяха представители от България, Италия, Франция, Полша, Латвия, Чехия, Унгария, Естония, Румъния, Гърция и др.

Включиха се и експерти от Европейската комисия.

Сдружение "Местна инициативна група Харманли" обявява конкурс по документи за избор на външни експерт - оценители за оценка на проектни предложения, подадени по мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". 

ОБЯВЛЕНИЕ (Приложение 5);

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие (Приложение 1);
 2. Автобиография (Приложение 2);
 3. Декларация (Приложение 3);
 4. Контролен лист (Приложение 4);

Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик до 17.10.2017г.

 

прочетете по-старите новини