Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

„МИГ Харманли“ организира седем информационни срещи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Информационните срещи ще се проведат, както следва:

 • 02.12.2019г. – 09:30 часа – село Бисер – кметство село Бисер;
 • 02.12.2019г. – 11:30 часа – село Шишманово – кметство село Шишманово и/или хранителен магазин в центъра на селото;
 • 03.12.2019г. – 09:30 часа - село Доситеево, НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“;
 • 03.12.2019г. – 11:30 часа – село Рогозиново, зала за събрание/клуб – село Рогозиново;
 • 04.12.2019г. – 09:30 часа – село Надежден, кметство село Надежден и/или магазин в центъра на селото;
 • 04.12.2019г. – 13:30 часа – село Болярски извор, кметство село Болярски извор и/или магазин в центъра на селото;
 • 09.12.2019г. – 09:30 часа – село Българин, хранителен магазин ЕТ „Назми Сали“.

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие. Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615

На 21-ви и 22-ри ноември 2019г., „МИГ Харманли“ проведе обучение за местни лидери на тема: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП“.

Обучението бе организирано от "Дениси Консулт" ЕООД, а лектор бе г-жа Христослава Георгиева - дългогодишен експерт в областта на управлението на проекти. По време на обучението беше разгледана правната уредба – ПМС 160/01.07.2016г., общите принципи при избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г., видове процедури за избор на изпълнител, Закон за обществените поръчки, видове процедури по ЗОП, общи правила за избор на изпълнител по реда на ЗОП, документация за участие в процедури за възлагане на обществена поръчка, технически спецификации, критерии за подбор и оценка, договор за възлагане на обществена поръчка и др.

Бяха проведени дискусии по темите, на участниците бяха раздадени сертификати за участие в обучението.

Разгледайте снимки от събитието в Галерия

На 7-ми и 8-ми ноември 2019г., МИГ Харманли проведе обучение за местни лидери на тема: "Придобиване на компетентности за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за водено от общностите местно развитие".

Обучението бе организирано от "Дениси Консулт" ЕООД, а лектор бе г-жа Христослава Георгиева - дългогодишен експерт в областта на управлението на проекти.

По време на обучението бяха разгледани етапите от успешното изпълнение на един проект, двата вида административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - за възложители по ЗОП и за възложители по ПМС, предмет на договора, срокове за изпълнение, условия, размер и начин за изплащане на авансово, междинно и окончателно плащане, права и задължения на ДФЗ, бенефициентите и МИГ, основания за намаляване или отказ за изплащане на финансова помощ, изменения и прекратяване на договор за БФП и др.

Разгледайте снимки от събитието в Галерия

„МИГ Харманли“ организира две двудневни обучения за местни лидери и уязвими групи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Обученията ще се проведат, както следва:

1. 07- 08 ноември 2019г., от 09:00 часа, място на провеждане: Бизнес център Харманли, гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" 4, конферентна зала. 
Тема на обучението: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР“.

2. 21-22 ноември 2019г., от 09:00 часа, място на провеждане: Бизнес център Харманли, гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" 4, конферентна зала. 
Тема на обучението: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП.“.

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;

 

прочетете по-старите новини