Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли – 2021г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли – 2020г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли - 2019г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли - 2018г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 05.2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2016г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2015г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2010г.

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

Протоколи на ОС 2021 г.

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 към чл.24, ал.1, т.8

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

  1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
  2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  3. проучвания и анализи на територията;
  4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

  • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
  • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
  • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

На 28.05.2021г., Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – г-жа Валентина Димулска и представляващия ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ - г-жа Маргарита Георгиева, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

✅ Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ с наименование: „Изграждане на автосервиз за автобояджийски и тенекеджийски услуги и закупуване на оборудване“ по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

✅ Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 326 043,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 244 532,63 лв. Проектът предвижда строително – монтажни работи, свързани с изграждане на автосервиза, както и закупуване на оборудване - бояджийска камера, ексцентършлайфове, мобилни прахосмукачки, двуколонен подемник, компресор, фреонов изсушител за въздух с филтър, инфрачервена лампа за изпичане на детайли и др. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови работни места. ???????? ????????

През месец май 2021г., „МИГ Харманли“ бе домакин на работна среща между екипите на СНЦ „МИГ – Нова Загора”, сдружение „МИГ Средец“ и сдружение  „МИГ Харманли”. Срещата се организира с цел  споделяне на опит и обмен на добри практики във връзка с изпълнението на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на трите местни инициативни групи.

Срещата се проведе в офиса на сдружение „МИГ Харманли“, където представителите на трите местни инициативни групи представиха стратегиите за водено от общностите местно развитие за териториите си. Проведе се дискусия за обсъждане на общите характеристики и уникалните за териториите различия, както и идентифицираните проблеми, потребности и потенциал. Обсъдени бяха залегналите в стратегиите мерки, чрез които да бъдат постигнати изведените приоритети и цели. Коментираха се възможностите за осигуряване на допълнително финансиране, след последната промяна в ПРСР за периода 2014 – 2020г., възможностите за откриване на нови процедури за прием на проекти и др. Обсъдена бе работата с електронната система ИСУН 2020. Екипите  обсъдиха и ефективната работа с местните общности. Дискутирани бяха утвърдени практики и се споделиха нови идеи за поддържане мотивацията на местната общност и изграждане на капацитет за подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения. Обсъдена бе спецификата при работа с уязвими и малцинствени групи. Представителите на трите местни инициативни групи споделиха опита си от срещнатите трудности при изпълнение на стратегиите за ВОМР, както и предприетите действия във връзка с тяхното разрешаване. Срещата приключи с обобщение на постигнатите резултати. Планираха се стъпки за бъдещи съвместни дейности, предвид значимостта и ползата от подобни събития.

След края на работната среща, бяха посетени няколко обекта в Харманли, част от които са паметници на културата с местно значение. Екипите на МИГ изказаха взаимна благодарност за споделения опит и добри практики.

На 19 и 20 май 2021г., в гр. Панагюрище, изпълнителния директор на МИГ – Диана Гочева и експерта – Петя Иванова, присъстваха на общо събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и работна среща – семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

По време на събранието, бяха приети: годишен доклад за дейността на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за 2020 г.; годишен финансов отчет за 2020 г.; отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност. Председателят на Асоциацията представи отчет за работата на СНЦ „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 – 2021 г. Бяха докладвани, обсъдени и приети промени в Устава на сдружението. Бяха приети нови членове на сдружението. Беше избран нов Управителен съвет и преизбран досегашния Председател на управителния съвет на Асоциацията - г-жа Нели Кадиева.

По време на работната среща, бе обсъдено изпълнението на споразуменията за Стратегиите за ВОМР на МИГ – състояние, предизвикателства и въпроси. Беше споделен опит и информация относно допълнителното финансиране през преходния период 2021 – 2022г. за изпълняващите се стратегии на МИГ. Бяха обсъдени предизвикателства и добри практики от представителите на МИГ от цялата страна. Бяха представени новини и информация от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа.

Представители на МИГ от Южен централен район

Представители на МИГ от Южен централен район

прочетете по-старите новини