Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

Приключи оценката на проектни предложения по три процедури за прием на проекти в рамките на втори краен срок за кандидатстване:

 1. BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;
 2. BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;
 3. BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“ - Мярка 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги.

За периода на прием от 17.12.2018г. до 08.02.2019г. постъпиха общо по всички процедури - четири проектни предложения.

 • Проектно предложение по подмярка 4.2. – „Подобряване на производителността, чрез закупуване на Модулен обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал“, кандидат: ЗП Гошо Пейков
 • Проектно предложение по подмярка 7.6. - "Живата сила на традициите", кандидат: Сдружение „Бизнесът за Харманли“
 • Проектно предложение по подмярка 7.6. – „Харманли – култура, традиции и обичаи“, кандидат: Община Харманли
 • Проектно предложение по мярка 22 - "Повишаване потенциала на местните продукти и услуги", кандидат: Сдружение „Бизнесът за Харманли“

След направена оценка на проектните предложения, Комисията за подбор на проекти, одобри три от представените проектни предложения и постави в резервен списък едно от проектните предложения, поради липса на финансов ресурс.

На 01.04.2019г., Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, одобри оценителните доклади за работата на Комисиите за подбор на проектни предложения по всички 3 процедури.

Изпратено е уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.

Предстои извършване на проверка от Държавен фонд „Земеделие“ за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ Харманли.

Разполагаемият финансов ресурс за следващ прием е, както следва:

Подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – 63 675,50 лв.

Процедурите са обявени във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

 

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
От Председателя на УС на
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“

Уважаеми Членове на Сдружение „МИГ Харманли“,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, свиквам Общото събрание на членовете на “МИГ Харманли“, което ще се проведе на 01.02.2019 г. на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов” 2 от 17:30 часа,  при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2018г.

2. Запознаване, обсъждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2018г.

3. Приемане на годишен финансов отчет на сдружение „МИГ Харманли“ за 2018г.

4. Одобрение на планирани дейности и разходи за 2019г.;

5. Други.

Съгласно чл. 22 от Устава на сдружението, членовете – физически и юридически лица, могат да бъдат представлявани на общото събрание от пълномощници – физически лица. Пълномощните следва да бъдат изрични - за участие в Общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“, в писмена форма. Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

В качеството Ви на член на Сдружение „МИГ Харманли“, с настоящата покана, Ви каня да присъствате на така насроченото заседание.

С уважение:

Величко Сянков
Председател на УС

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием на проектни предложения по следните мерки от стратегията за ВОМР:

1.     BG06RDNP001-19.013„МИГ Харманли“ Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

2.     BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

3.     BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“  Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“

Период на прием на проектни предложения: 17.12.2018г. - 08.02.2019г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават в рамките на срока, определен в обявите електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли:  https://www.mig-harmanli.org/ и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/

На 21-ви и 22-ри ноември 2018г., в Културен център Харманли – зала „Краезнание“, се проведе двудневно обучение на тема: „Информираност и умения за работа в ИСУН 2020. Лектор на обучението бе г-жа Христослава Георгиева – експерт по ПРСР. Присъстваха местни заинтересовани лица – земеделски производители, представители на частни фирми, представители от отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ към община Харманли и др.

През първия ден от обучението бяха разгледани следните теми: Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“; информираност за мерките, включени в нея, с цел придобиване на компетентност при кандидатстване; насоки и документи за кандидатстване, изисквания и др. На втория ден бяха разгледани структурата и функциите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020); регистрация в ИСУН 2020; Формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020; подаване на проекти в ИСУН 2020 с КЕП и др.

В края на всяка лекционна част от обучението, беше провеждана дискусия с участниците, които проявиха интерес към темата, задаваха въпроси, направиха коментари и заключения. След приключване на обучението, на участниците бяха раздадени сертификати за участие.

Обучението е проведено във връзка със Споразумение № РД 50-152/21.10.2016г. между УО на ПРСР за периода 2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“ за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.

Снимки от срещата, можете да намерите тук.

„МИГ Харманли“ организира три информационни срещи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Информационните срещи ще се проведат, както следва:

1. 26-ти ноември 2018г., от 10:00 часа в село Доситеево, НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“;

2. 26-ти ноември 2018г., от 15:00 часа в гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ 2, офис на МИГ - конферентна зала;

3. 27-ми ноември 2018г., от 09:30 часа в село Бисер – кметство село Бисер;

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;

прочетете по-старите новини