Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли – 2021г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли – 2020г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли - 2019г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли - 2018г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 05.2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2017г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2016г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2015г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2014г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2013г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2012г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2011г.

Управителен съвет и Общо събрание на МИГ Харманли 2010г.

Протоколи и решения на УС

Протоколи и решения на ОС

Протоколи на ОС 2021 г.

Списък на лицата, подписали декларация приложение 6 към чл.24, ал.1, т.8

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

  1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
  2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  3. проучвания и анализи на територията;
  4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

  • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
  • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
  • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

На 26.02.2021г., в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/26.02.2021г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., с което се прехвърлиха 76984,88 лв. към подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства. Това е второто прехвърляне на средства към тази подмярка, като на 24.04.2020г., бяха прехвърлени 99952,35 лв.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.  Прехвърлят се средства към Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Във връзка с тази промяна, е направена промяна и в част от мониторинговите индикатори за резултат.

Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.

Комитетът  за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A, Гърция - България 2014-2020г., одобри за финансиране проектно предложение „Подкрепа и насърчаване на предприемачеството за качествени ферми за домашно приготвени продукти“, с акроним QualFarm.

В проекта участват две гръцки организации – Обединения на Местни инициативни групи  от област Еврос, а партньори от българска страна са Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Местна инициативна група Кирково -Златоград.

Главната цел на проекта е насърчаване ръчното приготвяне на качествени селскостопански продукти в селските райони на Еврос, Хасково, Кърджали и Смолян, чрез създаване на звена за подкрепа.

Основните дейности предвиждат изграждане и функциониране на специални структури за подпомагане на предприемачеството в четирите района, вкл. с подготовка на съветници за пилотната фаза на структурите за подпомагане. Ще бъдат изработен и тестван  инструментариум за съветване  и механизми за онлайн консултации. Пряко ще бъдат подпомагани крайни бенефициенти за подобряване на техните умения,  подготовка, реализиране на продукцията. Специален фокус ще бъде обърнат към брандиране на селскостопански продукти, изграждане на собствена фермерска марка,  разработване на продукти, опции за сертифициране на продукти,  промоция, продажби и работа в мрежа, обслужване на клиенти.

Ще бъдат направени конкретни предложения за подобряване инструментите на местната и регионалната политика, имащи отношение към изготвянето на фермерски продукти с традиционни и натурални технологии.

Днес, 28.09.2020г., Изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и Управителя на „Тракийско вино“ ООД – Тодор Братанов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.013 "МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Тракийско вино“ ООД с наименование: „Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна“ по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 135 787,04 лв., от които одобрена субсидия  - 67 893,50 лв. Проектът предвижда закупуване на технологично оборудване - неръждаеми съдове за съхранение и ферментация, пневматична преса, машина “bag in box”, етикираща машина и др., както и закупуване на оборудване за лаборатория и компютърна техника с подходящ софтуер, необходим за организиране на търговската и складовата дейност на фирмата.

Днес, 07.07.2020г., Кметът на Община Харманли - Мария Киркова и Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.010 "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Обновяване на „Гробищен парк“ – гр. Харманли“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

Сключеният договор е на стойност 236 538,17 лв. и предвижда ремонт и реконструкция на гробищен парк, предназначен за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, чрез изграждане на пешеходни алеи, вертикална планировка, озеленяване на терена и създаване на достъпна среда за лицата в неравностойно положение.

прочетете по-старите новини