Последни новини

Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Диана Гочева и Управителят на ЕТ "Митко Славов - 2021" - г-н Митко Славов, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 54 349,47 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 35 831,25 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите на автомивка на самообслужване на територията на "МИГ Харманли" - система за външно измиване и прахосмукачка.

След осъществяване на проекта, ще се разкрие 1 ново работно място, което ще допринесе за изпълнение на един от приоритетите на програмата - създаване на устойчива заетост и повишаване на стандарта на живот в селските райони.

След осъществяване на проекта, ЕТ „Митко Славов - 2021“ ще създаде ново поколение Автомивка на самообслужване на територията на МИГ Харманли. Чрез въвеждане на новата система за измиване на автомобилите ще бъде постигнато по-голямо удобство за клиентите, по - достъпни цени, ефикасност на измиването, персонализиране и удовлетворение от постигнатото качество. Ще бъде подпомогнато икономическото развитие на селския район чрез насърчаване на устойчива заетост и развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Харманли.

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Валентина Димулска и Управителят на "АНГЕЛОВ - ДЕНТ" ЕООД - д-р Стефан Стоянов, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 121 289,00 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 90 966,75 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за амбулатория за дентална медицинска помощ - термопомпен агрегат, ултразвуков скалер, апарат за въздушно полиране, избелващ апарат, компресор, дентален рентген, парен стерилизатор, дентален юнит за профилактика, дентален юнит за лечение и др.

Проектното предложение ще допринесе за развитието на местната икономика на територията на МИГ Харманли чрез създаването на модерна и икономически жизнеспособна дентална амбулатория, която ще привлича пациенти не само от общината и областта, но и от цяла Европа.

Разкриването на 4 нови работни места ще открие перспективи за последващо продължаване на кариерата на дентални лекари на територията на МИГ Харманли.

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Валентина Димулска и Управителят на "Тракийско вино" ООД - г-н Тодор Братанов, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение на "ТРАКИЙСКО ВИНО" ООД, с наименование "Оборудване на зала за видеоконференции и работни срещи" е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 20 202,01 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 15 152,03 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите на видеоконферентна зала - телевизор, видеоконферентна система, таблет, лаптоп, мултифункционално устройство, изработка на завеси за нуждите на конферентната зала, офис пакети и лиценз за операционна система.

Общата цел на проекта е да се създадат условия за правене на модерен бизнес при всички условия на съвременните технологии на територията на МИГ Харманли и стимулиране на местното развитие в селските райони.

 

На 16.01.2024г., в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., с което ще бъде дадена възможност на двата одобрени от МИГ проекта по процедура номер BG06RDNP001-19.718-S2 по Подмярка 6.4 - Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности , за които не достигаше финансов ресурс, да получат финансиране за проектните си идеи.

Това са проектите, подадени от „Волан 19“ ЕООД, с наименование: „Технологична модернизация за бъдещ успех“ и

„Н – плюс Енерджи“ ЕООД, с наименование „Модернизиране на търговски обект за продажба на горива“.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“, т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“ и т. 6.2. - "Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки".

 

прочетете по-старите новини