Последни новини

„Разширяване на дейността на "Камелия" ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз“ е следващият проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между "Камелия" ЕООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 361 803,55лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 247 416,50 лв.

Проектът предвижда изграждане на автомивка и доставка на Машина за райбероване на леглата на цилиндрова глава на автомобили.

С реализирането на проекта ще се повиши качеството на предлаганите услуги и ще се разкрият две нови работни места.

„Изграждане на ремонтна работилница за строителна техника“ е поредния  проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между между "АБС - СТРОЙ" ООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 374 382,95лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 280 787,21лв.

Проектът предвижда изграждане на ремонтна работилница за строителна техника и доставка на инструментална количка и компресор бутален.

С реализирането на проекта ще се предложи нова услуга за територията и ще се разкрие едно ново работно място.

 

„Модернизиране на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ в гр. Харманли“ е следващият по ред  проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „Д-Р ХАРИ ПАПАЗЯН“ ЕТ, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 30 650,29лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 10 537,28лв.

Проектът предвижда доставка на медицинско оборудване и компютърна техника.

Проекта ще допринесе за по-бързото и точно диагностициране на пациентите и ще се разкрие едно ново работно място.

 

На 25.03.2022г., между Община Харманли, Сдружение „Местна инициативна група Харманли и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по Закона за обществените поръчки.

Проектът е с наименование: “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли и бе подаден по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта и одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 388 123,01 лв.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска ясла "Ален мак"

С реализирането на проекта ще се осигури подходяща и привлекателна среда за провеждане на съвременен образователен и възпитателен процес и по-добро качество на живот за местното население.

 

прочетете по-старите новини