Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

„МИГ Харманли“ организира три информационни срещи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Информационните срещи ще се проведат, както следва:

1. 26-ти ноември 2018г., от 10:00 часа в село Доситеево, НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“;

2. 26-ти ноември 2018г., от 15:00 часа в гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ 2, офис на МИГ - конферентна зала;

3. 27-ми ноември 2018г., от 09:30 часа в село Бисер – кметство село Бисер;

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;

„МИГ Харманли“ организира две двудневни обучения за местни лидери и уязвими групи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Обученията ще се проведат, както следва:

1. 21-ви и 22-ри ноември 2018г., от 09:00 часа в Културен център Харманли, гр. Харманли, бул. България 13 Б, зала „Краезнание“. 
Тема на обучението: „Информираност и умения за работа с ИСУН 2020“.

2. 29-ти и 30-ти ноември 2018г., от 09:00 часа в Културен център Харманли, гр. Харманли, бул. България 13 Б, зала „Краезнание“. 
Тема на обучението: „Придобиване на компетентност в областите на кандидатстване – необходими умения за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР“.

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;

Приключи оценката на проектни предложения по пет процедури за прием на проекти в рамките на първия срок за кандидатстване:

1. BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства;

2. BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;

3. BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности;

4. BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.2. – Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

5. BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;

За периода на прием от 18.07.2018г. до 10.09.2018г. постъпиха общо по всички процедури - 31 (тридесет и едно) проектни предложения на обща стойност 5 911 009,44 лв. Не постъпи проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“  Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги.

По време на оценката за административно съответствие и допустимост и техническата и финансова оценка, Комисията за подбор на проектни предложения отхвърли две проектни предложения – едното, поради несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост и другото, поради несъответствие на финансовите показатели и икономическа нежизнеспособност на проекта.

По време на оценката, Комисията за подбор на проектни предложения, в изпълнение на Решение на Колективния върховен орган на МИГ, приоритизира/класира проектните предложения по две от процедурите: BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства и BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, поради наличие на проекти с равен брой точки, за които не достигна финансов ресурс и намали пропорционално процента на безвъзмездната финансова помощ, спрямо общата стойност на подадените проектни предложения, които получиха равен брой точки.

Въпреки допълнителното приоритизиране/класиране на проектните предложения с равен брой точки, по процедури BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства и BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, останаха и проекти, получили по – малък брой точки и които са одобрени, но поставени в резервен списък, поради липса на финансов ресурс.

На 26.10.2018г., Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, одобри оценителните доклади за работата на Комисиите за подбор на проектни предложения по всички 5 процедури.

Резултатът е: 29 (двадесет и девет) одобрени за финансиране проектни предложения на обща стойност  5 490 449,44 лв., стойност  на БФП 3 654 108,62лв.

На 01.11.2018г., „МИГ Харманли“ изпрати уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.  Предстои разглеждане на оценителните доклади от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

Разполагаемият финансов ресурс за втори прием е, както следва:

 • Подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – 130 900,28 лв.
 • Подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата – 40 000,00 лв.
 • Мярка 22 - Популяризиране на местните продукти и услуги – 50 000 лв.

Процедурите са обявени във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

 

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием на проектни предложения по следните мерки от стратегията за ВОМР:

 1. BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 2. BG06RDNP001-19.013„МИГ Харманли“ Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 3. BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ Подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейнсти“
 4. BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 5. BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
 6. BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“  Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“

Период на прием на проектни предложения: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават в рамките на срока, определен в обявите електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли:  https://www.mig-harmanli.org/

и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/ 

прочетете по-старите новини