Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

На 24.04.2020г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/24.04.2020г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. 

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.  Прехвърлят се средства към Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където има одобрени проекти, но поради липса на финансов ресурс, част от тях са останали в резервен списък. Прехвърлените към подмярка 4.1. - средства са, както следва:

 • От подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ – 87869,12лв.;
 • От подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 8529,23лв.;
 • От мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 3554,00лв.

Във връзка с тази промяна, е направена промяна и в част от мониторинговите индикатори за резултат, а именно:

 • Одобрения индикатор за резултат по подмярка 4.2 от СВОМР – „Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти“, се премахва от индикаторите за резултат по подмярка 4.2 и се  включва в индикаторите за резултат по подмярка 4.1, като мерната единица, цел до края на стратегията и източник на информация се запазват.

Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.

Днес, 31.03.2020г., изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и Кмета на Община Харманли - Мария Киркова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.017 "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Харманли – култура, традиции и обичаи“  по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Сключеният договор е на стойност 39116,00лв. и предвижда:

 • Закупуване на LED видео стена за външен монтаж;
 • Закупуване на традиционни фолклорни носии;
 • Организиране на фолклорен фестивал „Тракийска шевица";
 • Организиране и провеждане на чествания за Йордановден;
 • Изработка на филм: "Харманли – култура, традиции и обичаи";

 

Днес, 03.02.2020г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" – Величко Сянков и управителя на ЕТ „Гошо Желязков Пейков“ – Гошо Пейков, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Гошо Желязков Пейков“ по подмярка 4.2 - "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Проектът предвижда инвестиции в технологично оборудване на Модулен обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра на ден и производство на сирене, кисело мляко и кашкавал. Сумата на одобрените за финансиране общи разходи по проекта е 134505,00 лв. 

 

Днес, 23.01.2020г., изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и управителя на „Дан – Мар – 2017“ ЕООД – Антония Христова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Дан – Мар – 2017“ ЕООД по подмярка 6.4 - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

По проекта е предвидено изграждане на салон за красота в гр. Харманли, включително закупуване на оборудване за салонът. Сумата на одобрените за финансиране общи разходи по проекта е 197031,70 лв.

 

прочетете по-старите новини