Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

От Председателя на УС на
Сдружение „Местна инициативна група Харманли“

Уважаеми Членове на Сдружение „МИГ Харманли“,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, свиквам Общото събрание на членовете на “МИГ Харманли“, което ще се проведе на 28.05.2018г., на адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов” 2 от 17:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Приоритизиране на критерии за оценка на проектни предложения по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
 2. Определяне на минимален брой точки – праг за финансиране на проектни предложения по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
 3. Одобряване на таблици за оценка на проектни предложения, подавани по всички мерки от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“;
 4. Други.

Съгласно чл. 22 от Устава на сдружението, членовете – физически и юридически лица, могат да бъдат представлявани на общото събрание от пълномощници – физически лица. Пълномощните следва да бъдат изрични - за участие в Общото събрание на сдружение „МИГ Харманли“, в писмена форма.

Пълномощниците могат да представляват само един член на Сдружението и не могат да преупълномощават с правата си трети лица.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

В качеството Ви на член на Сдружение „МИГ Харманли“, с настоящата покана, Ви каня да присъствате на така насроченото заседание.

С уважение:
Величко Сянков
Председател на УС

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - Величко Сянков, Изпълнителния директор - Диана Гочева, Експерта - Петя Иванова и Счетоводителя - Снежана Димитрова присъстваха на 26 април в зала „Киев“ на Парк Хотел „Москва“ - гр. София на официалното представяне на новоучредената Асоциация на местните инициативни групи в България. Повече информация за събитието, може да намерите тук

На 25.01.2018г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/25.01.2018г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в подмярка 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ като се изменя интензитета на финансовата помощ и се привежда в съответствие с интензитета, описан в Наредба 9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 – „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020г.

Другото изменение касае мярка 22 – „Популяризиране на местните продукти услуги“. Промяната там отново е свързана с интензитета на помощта, който се привежда в съответствие с Наредба 22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020г.

Напомняме, че промените, свързани с тези мерки от Стратегията на „МИГ Харманли“ трябваше да се направят във връзка с промени в нормативната база и наличие на препратки от Стратегията на МИГ към съответна наредба.

прочетете по-старите новини