Последни новини

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект  „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Харманли" за периода до 2027г.“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  с № BG06RDNP001-19.610 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и съгласно Административен договор РД 50-83/23.03.2023г.

МИГ Харманли Ви кани на обществено обсъждане на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще се състои на:

29 септември 2023г. в 10:00 часа в Културен център, „Конферентна зала“

гр. Харманли, бул.“България“№13Б

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ кани всички заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори) от територията на община Харманли да вземат участие в консултирането с местната общност на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие, като се включат в общественото ѝ обсъждане, на което ще бъде детайлно представена. В Стратегията са включени различни мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма образование и Програма околна среда. Кандидати за финансова помощ ще могат да бъдат публични организации, юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, физически лица, земеделски стопани, групи и организации на производители, социални предприятия, читалища и др.

Присъстващите ще могат да изразят своето мнение и препоръки за мерките, включени в Стратегията, както и за начина, по който ще се разходват предвидените средства в бъдеще.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес към развитие на територията може да присъства. Вход – свободен!

 

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на ЗП Мирослав Нейков, с наименование „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Черепово, общ. Харманли, обл. Хасково“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 116 340.00лв. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ,

МИГ Харманли е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г., което ще бъде постигнато чрез дейности, с които се цели активно участие на целевите групи (представители на местната власт, неправителствени организации, бизнес, културни, образователни институции и др.) в дефинирането на приоритетите и направленията за бъдещото местно развитие на територията.

Прилаганата Стратегия за ВОМР е в полза на местния бизнес, чрез нея се създават по-добри икономически, социални и екологични условия във всички населени местна на общината.

Моля да отделите малко време за попълване на настоящата анкета, която цели да изследва проектни нагласи/намерения на представители на публичния, нестопанския и стопанския сектор на територията на МИГ Харманли с оглед на изготвяне на новата Стратегия.

Бъдете активни и отговорни към развитието на Община Харманли!

Линк към анкетата можете да намерите тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFydD6oFyzy44L1wZ1plVlVtQrnT1EUm1Kzyh-MWnnnVVYRw/viewform

 


Настоящият въпросник  е напълно  анонимен. Предназначен е единствено за изготвяне на анализи и проучвания за целите на стратегията за ВОМР. Целта е да се  осъществят проучвания на територията (териториални, икономически и социални анализи), чрез изследване на общественото мнение от населението, обхванато от територията на МИГ Харманли.

Тази анкетна карта е изготвена във връзка с изпълнение на договор № РД 50-83/23.03.2023 г. по проект „Подготовка на Стратегия за Водено об общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли” за периода до 2027г.“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

От 05.07.2023г. "МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.717 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок.

Период на прием на проектни предложения: 05.07.2023г. - 07.08.2023г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли: https://www.mig-harmanli.org/ и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/

От 05.07.2023г. "МИГ Харманли" отвори процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.718 „МИГ Харманли“ Подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори краен срок.

Период на прием на проектни предложения: 05.07.2023г. - 07.08.2023г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли: https://www.mig-harmanli.org/ и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/

 

прочетете по-старите новини