Последни новини

Публикувано е ПОСТАНОВЛЕНИЕ номер 4 от 11 януари 2024г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление.

‼️ Процедурите, приложени по ПМС 160/2016г., обявени, преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

С текста на постановлението, може да се запознаете на следния линк

Държавен вестник (parliament.bg)

Проектът бе подаден от "СТИЛ С" ООД по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Стратегии за ВОМР", от мярка 19 ВОМР, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Одобрените за финансиране разходи бяха в размер на 110240,00 лв., а безвъзмездната финансова помощ бе в размер на 55120,00 лв., като същата е изплатена на бенефициента.

Безвъзмездното финансиране се предостави за закупуване на колички за бране на 6-етажни стелажи - 24 бр., платно за компост - 24 бр., количка за бране на най - ниските стелажи - 4 бр. и транспалетна количка с везна и принтер.

"МИГ Харманли" получи Заповед на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЯВАНЕ като законосъобразно проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.718-S2, както и ОДОБРЕНИЕ на проектно предложение по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Проектното предложение е на ЕТ "СТАНКО КРЪСТЕВ ДЪ УАН", представлявано от Станко Кръстев и е с наименование "Инвестиция за специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня за килими на територията на община Харманли", чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 43 200,00 лв. По проекта е предвидено закупуване на специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня за килими на територията на община Харманли. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 32 400,00 лв. Ще бъде разкрито 1 ново работно място.

Предстои да бъде сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Диана Гочева и Управителят на „Медикодиагностична лаборатория ФОТОДЕНТ“ ЕООД - г-жа Стефка Стефанова, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 50 708,00 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 031,00 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите лабораторията – интраорален рентген, дигитален интраорален сензор, медицински DR панел за рентгенови снимки с включен хардуер и софтуер, сух принтер за получаване на рентгенови изображения с висока диагностична стойност.

Целта на проектното предложение е развитие на предоставяните от „Медикодиагностична лаборатория ФОТОДЕНТ“ ЕООД услуги чрез придобиване на нова високотехнологична апаратура и подобряване на достъпа до качествено здравеопазване за жителите от територията на МИГ Харманли.

 

Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Диана Гочева и Управителят на ЕТ "Митко Славов - 2021" - г-н Митко Славов, сключиха с Държавен фонд "Земеделие" тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектното предложение е със стойност на одобрените за финансиране разходи в размер на 54 349,47 лв. и стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 35 831,25 лв.

По проекта е предвидено закупуване на оборудване за нуждите на автомивка на самообслужване на територията на "МИГ Харманли" - система за външно измиване и прахосмукачка.

След осъществяване на проекта, ще се разкрие 1 ново работно място, което ще допринесе за изпълнение на един от приоритетите на програмата - създаване на устойчива заетост и повишаване на стандарта на живот в селските райони.

След осъществяване на проекта, ЕТ „Митко Славов - 2021“ ще създаде ново поколение Автомивка на самообслужване на територията на МИГ Харманли. Чрез въвеждане на новата система за измиване на автомобилите ще бъде постигнато по-голямо удобство за клиентите, по - достъпни цени, ефикасност на измиването, персонализиране и удовлетворение от постигнатото качество. Ще бъде подпомогнато икономическото развитие на селския район чрез насърчаване на устойчива заетост и развитие на устойчив бизнес на територията на МИГ Харманли.

 

прочетете по-старите новини