Последни новини

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли"

Документите са публикуване на сайта на ИСУН 2020 на следния интернет адрес: ИСУН 2020 (government.bg)

 

На 07.10.2021г., в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/07.10.2021г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., с което се добави допълнителния финансов ресурс към стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли" в размер на 913 000,00 лв.

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“, т. 6.2. - "Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки", както и в раздел 9 "Индикатори за мониторинг и оценка". В раздел "Стратегия", може да намерите Стратегията за ВОМР на "МИГ Харманли" с всички изменения.

На 03.09.2021г. на официална церемония, провела се в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, служебния министър - проф. д-р. Христо Бозуков връчи на изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" - Диана Гочева заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

На събитието присъстваха още представители на други МИГ от страната, ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник - министър Георги Събев, началника на отдел "ВОМР" към МЗХГ - Стефан Спасов, както и част от експертите от отдел "ВОМР" към МЗХГ.

Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени, както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.

Предстои подписване на допълнително споразумение.

 

Днес, 23.08.2021г., Изпълнителния директор на Сдружение "Местна инициативна група Харманли" - г-жа Диана Гочева и представляващия ЕТ "Натали - Наталия Пачеманова - Костадин Пачеманов" - г-н Костадин Пачеманов, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ "Натали - Наталия Пачеманова - Костадин Пачеманов" с наименование: "Инвестиции, растеж и стабилност - новата визия за развитие на ЕТ "Натали" по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 100 991,64 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 75 743,73 лв.

Проектът предвижда закупуване на нови машини и оборудване за печат, закупуване на компютърна техника, цифров фотоапарат и аксесоари, изработка на уебсайт на рекламна агенция и електронен магазин и др.

С реализация на проекта ще бъде разкрито едно ново работно място.

Екипът на сдружение "МИГ Харманли" взе участие в работна среща, организирана по инициатива на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, която се проведе на 18 и 19 август 2021г. в Боровец. Събитието бе открито от ръководителя на управляващия орган и заместник - министър на земеделието, храните и горите - г-н Георги Събев, който изрази задоволството си от досегашната работа на местните инициативни групи в България и подчерта, че ръководството на МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода и разчитат на пълно усвояване на средствата по стратегиите на местните инициативни групи. Г-н Събев заяви, че очаквания бюджет, предвиден за местните инициативни групи в следващия програмен период е над 600 млн. лева, като отново ще има възможност за многофондово финансиране. Той допълни, че се предвижда да бъдат отделени 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на оперативни програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ 2021-2027 и „Околна среда“.

Участие в срещата взеха и заместник - изпълнителния директор на ДФЗ - г-жа Боряна Алексова, г-жа Красимира Капланова – директор на дирекция „Оторизация на плащанията и  г-н Калоян Костадинов - н-к отдел "Договориране". Те увериха присъстващите представители на местни инициативни групи, че се работи усилено по разглеждането на процедурите, проведени от МИГ и одобрените от тях проектни предложения. Бяха дискутирани въпроси като: провеждане на процедури по реда на ПМС 160 за бенефициенти по мерки 4.1 и 6.4 и съгласуване от страна на ДФЗ на проведените процедури, опростяване на списъка с изискуеми документи към кандидатите и въвеждане на т.нар. опростени разходи с цел намаляване на административната тежест за кандидатите и екипите на МИГ.

На срещата беше потвърдено, че се работи усилено по одобрение на заявените допълнителни средства към стратегиите на местните инициативни групи в размер на 799 000 лв., за които "МИГ Харманли" кандидатства през месец май тази година и се очаква до края на месец септември да бъде сключено допълнително споразумение към Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

прочетете по-старите новини