Последни новини

Беше сключен поредния тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Договорът се сключи между Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, представлявано от г-жа Валентина Димулска, „Румел“ ЕООД, представлявано от г-н Румен Русев и Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 73 536,00 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 55 152,00 лв.

Проектът предвижда доставка на специализиран тестер - оптичен рефлектометър, комбиниран анализатор на мрежи и локатор за кабели.

С реализацията на проекта ще бъде разкрито едно ново работно място.

„МИГ Харманли“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед на председателя на Управителния съвет на „МИГ Харманли“ по 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на местната инициативна група. Заедно със заповедта е получено и окончателно одобрение на проектното предложение на РУМЕЛ ЕООД, с наименование „Разширяване на предлаганите услуги от „РУМЕЛ“ ЕООД“, чиято стойност на одобрените за финансиране разходи е в размер на 73 536.00лв. Очаква се да бъде сключен и административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Беше сключен поредния тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програмата за развитие на селските райони" за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, между „Стил С“ ООД, представлявано от г-н Станислав Манолов, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, представлявано от г-жа Валентина Димулска и Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът бе подаден по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 110 240,00 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 55 120,00 лв.

Проектът предвижда доставка на транспалетна количка с везна и принтер, количка за бране за 6-етажни стелажи, платно за компост и количка за бране на най – ниските стелажи.

 

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между ЗП Пламен Николов, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – представлявано от г-жа Валентина Димулска и Държавен фонд „Земеделие“, по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 76 061,88 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 45 637,12лв. 

Проектът предвижда закупуване на тороразпръсквачка, валяк, палетни вилици, кофа за оборски тор, двуосно ремарке, сеносъбирач роторен, увивач на ролони, косачка, щипка за рулонни бази, GPS на навигационна система, влагомер за бали и сено. 

С реализирането му ще се достигне високо ниво на конкурентоспособност, ще се закупи ново иновативно и високотехнологично оборудване.

 

прочетете по-старите новини