Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

 1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
 2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 3. проучвания и анализи на територията;
 4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

 • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
 • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
 • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

Днес, 28.09.2020г., Изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и Управителя на „Тракийско вино“ ООД – Тодор Братанов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.013 "МИГ Харманли" - подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „Тракийско вино“ ООД с наименование: „Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна“ по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 135 787,04 лв., от които одобрена субсидия  - 67 893,50 лв. Проектът предвижда закупуване на технологично оборудване - неръждаеми съдове за съхранение и ферментация, пневматична преса, машина “bag in box”, етикираща машина и др., както и закупуване на оборудване за лаборатория и компютърна техника с подходящ софтуер, необходим за организиране на търговската и складовата дейност на фирмата.

Днес, 07.07.2020г., Кметът на Община Харманли - Мария Киркова и Изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.010 "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Обновяване на „Гробищен парк“ – гр. Харманли“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".

Сключеният договор е на стойност 236 538,17 лв. и предвижда ремонт и реконструкция на гробищен парк, предназначен за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, чрез изграждане на пешеходни алеи, вертикална планировка, озеленяване на терена и създаване на достъпна среда за лицата в неравностойно положение.

Екипът на сдружение „МИГ Харманли“ участва в информационно събитие за прилагане на подхода ВОМР, заедно с представители на Местни инициативни групи от България, представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020г.) – Министерство на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, която се проведе в края на месец юни 2020г. в гр. Разлог, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени, заради COVID-19.

 

Срещата бе открита от г-н Стефан Спасов – началник отдел „ВОМР“, дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ. Присъстваха и голяма част от експертите от отделът. Представител на държавен фонд „Земеделие“ бе г-н Калоян Костадинов – директор дирекция „Договориране“ към ДФЗ. На срещата бяха дискутирани важни въпроси и трудности, свързани с прилагането на подхода ВОМР. Дискутираха се и причините за забавата при разглеждане от страна на ДФ „Земеделие“ на проведените от МИГ - 325 процедури, по които са подадени 1530 проектни предложения на местни бенефициенти в периода 2018 - 2020 година, но досега са сключени едва 93 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрените проекти.

Изпълнителният директор на „МИГ Харманли“ – г-жа Диана Гочева, апелира за ускоряване на процеса на оценяване, както и приоритизиране разглеждането на проектите, като най – напред да бъдат разгледани проектите, които са подадени по проведени от 2018г. процедури за прием, каквито са по – голямата част от процедурите на „МИГ Харманли“. Г-н Костадинов пое ангажимент и увери, че ще направят всичко възможно в най – кратки срокове да се преодолее огромното забавяне.

В заключение, бе обърнато внимание и на предстоящия  програмен период - 2021 - 2027г. МИГ бяха информирани за предварителните становища на отговорните институции относно разширяване на териториалния обхват,  прилагане на многофондово финансиране за новите стратегии за водено от общностите местно развитие при разширяване на териториалния обхват на подхода ВОМР и увеличаване на финансовия ресурс.

На 24.04.2020г., изпълнителния директор на сдружение „МИГ Харманли“ – Диана Гочева, подписа Допълнително споразумение РД 50-152/24.04.2020г. към Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД 50 – 152/21.10.2016г. 

С подписването на Анекса, се правят изменения и допълнения в раздел 6 „Финансов план“,  т. 6.1. – „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки“.  Прехвърлят се средства към Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където има одобрени проекти, но поради липса на финансов ресурс, част от тях са останали в резервен списък. Прехвърлените към подмярка 4.1. - средства са, както следва:

 • От подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ – 87869,12лв.;
 • От подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 8529,23лв.;
 • От мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 3554,00лв.

Във връзка с тази промяна, е направена промяна и в част от мониторинговите индикатори за резултат, а именно:

 • Одобрения индикатор за резултат по подмярка 4.2 от СВОМР – „Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти“, се премахва от индикаторите за резултат по подмярка 4.2 и се  включва в индикаторите за резултат по подмярка 4.1, като мерната единица, цел до края на стратегията и източник на информация се запазват.

Всички останали клаузи от споразумението остават без изменение.

Днес, 31.03.2020г., изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" – Диана Гочева и Кмета на Община Харманли - Мария Киркова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.017 "МИГ Харманли" - подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" с финансовата подкрепа на   Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Харманли – култура, традиции и обичаи“  по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".

Сключеният договор е на стойност 39116,00лв. и предвижда:

 • Закупуване на LED видео стена за външен монтаж;
 • Закупуване на традиционни фолклорни носии;
 • Организиране на фолклорен фестивал „Тракийска шевица";
 • Организиране и провеждане на чествания за Йордановден;
 • Изработка на филм: "Харманли – култура, традиции и обичаи";

 

прочетете по-старите новини