Последни новини

Разширяване на дейността на "Лин" ЕООД чрез услуги със специализирана техника за строителни и почистващи дейности е следващият проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“.

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между "Лин" ЕООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 158 000,00лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 118 500,00 лв..

Проектът предвижда закупуване на комбиниран багер – товарач. 

С реализирането му ще се разнообрази дейността на кандидата – земеделски производител и ще се разкрие едно ново работно място.

 

На 30.01.2023г. Бяха публикувани резултатите от класиране по BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ е класирано по посочената процедура и след сключване на Административен договор ще изпълни следните дейности:

Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР;

Обучение на Екип на МИГ, в т.ч. местни лидери и заинтересовани страни;

Проучвания и анализи на територията;

Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта и одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 30 241,00 лв.

 

Съхраняване на местните традиции и бит, привличане на участници и гости. Чрез реализирането на проекта, местните общности ще променят облика на региона и ще покажат многообразието от култура, богатството на традициите, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени. 

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Сдружение „Бизнесът за Харманли“, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 37 290.00лв.

Проектът предвижда: Виртуална разходка на Сводестия /Гърбавия/ мост; Изработка на рекламен филм; Провеждане на две издания на Фестивал "На хармана".

 

Повишаване на качеството на образователната услуга, предоставена в ДГ "Детски свят", създаване на по-добри условия за трудова реализация и повишаване качеството на живот на работещите родители от гр. Харманли и околните населени места, чиито деца посещават ДГ „Детски свят", повишаване привлекателността на образователната инфраструктура за децата. 

Сключи се тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Харманли, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проектът бе подаден по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 391 156.00лв.

Проектът предвижда: Реконструкция и ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградите на Детска градина „Детски свят“.

 

През втората седмица на 2023 година, МИГ Харманли получи Заповед за одобрение на проектно предложение по подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“, на Сдружение „Бизнесът за Харманли“. Инвестицията по проекта е насочена към съхраняване на местните традиции и бит, привличане на участници и гости. Чрез реализирането му, местните общности ще променят облика на региона и ще покажат многообразието от култура, богатството на традициите, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени. 

Проектът предвижда: Виртуална разходка на Сводестия /Гърбавия/ мост; Изработка на рекламен филм; Провеждане на две издания на Фестивал "На хармана".

Основните цели на проекта са:

- Запазване, съхраняване, популяризиране на традиционните храни и ритуали. Възпроизвеждане на стари обичаи. Подпомагане, мотивиране и стимулиране на местните предприемачи в развитието на региона като културна дестинация.

- Представяне на разнообразието от местни традиции и занаяти /изложение-базар/, възможност за презентиране, дегустации, с участие на местните общности, от региона, страната и чужбина.

- Изграждане на административен, организационен и финансов капацитет на местните НПО, както и устойчивост в изграждане на междусекторни партньорства, определяне на правилни подходи за презентиране на възможностите за туризъм в региона, споделяне на добри практики.

- Активизиране приемствеността на младото поколение и участието в приготвянето на традиционните храни, обреди, обичаи и занаяти. Запазване богатството на традиционния български фолклор и народната музика, чрез фестивал „На хармана” като подходящ туристически продукт за разгръщане на туристическия потенциал на региона.

- Утвърждаване на Фестивала като значимо събитие в културния календар на Общината, в национален и международен мащаб. Възможност за развитие на културен, винен и опознавателен туризъм.

- Сформиране и укрепване на културни ценности, индустрия на гостоприемство, ангажираност и приемственост на населението. Превръщане на региона в достъпна и качествена туристическата дестинация с автентичността си, историята и многообразието си. Създаване на перспективи за развитие на местните културни артефакти.

- Популяризиране историята на района на траките, който е пресечена точка на пътя на войната /Виа Милитарис/ и пътя на коприната /Виа Диагоналис/. Популяризиране местните културни и исторически паметници и забележителности /”Изворът на белоногата”, Гърбавия мост, местни долмени и светилища и др./

- Припомняне на легендите за този регион - /легендите за Крали Марко, за старите кервани, за местни личности, прославили своя край/.

- Въвеждане и развиване на иновативни практики за възпитаване на традиции, развитие на краезнание, интердисциплинарно възпитание, развитие на местната идентичност и облик.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и  одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 37 290.00лв.

прочетете по-старите новини