Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ“ 

Споразумение № РД 50-152/ 21.10.2016 г. 
за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 „ВОМР“ 

Стойност на проекта: 2 933 745,00 лв.
Европейско съфинансиране  2 640 370,50 лв.
Национално съфинансиране  293 374,50 лв. 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“, Мярка 19 „ВОМР“: 

Стойност на проекта: 977 915,00 лв. 
Европейско съфинансиране 880 123,50 лв.
Национално съфинансиране 97 791,50 лв. 


ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.


На 27.08.2015г. Сдружение «МИГ Харманли» подаде в Министерство на земеделието и храните Заявление за интерес по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности», което бе входирано под №2.

На 07.12.2015г. се сключи   Договор № РД 50-158 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020г./, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция и Сдружение “Местна инициативна група Харманли. 

Бюджета на проекта е левовата равностойност на 25 000 евро, или 48 875,75 лв. /за МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР по ПРСР 2007-2013г./

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на одобрения бюджет и е 100% от общите допустими разходи.

Срок за изпълнение на договора 6 месеца от подписване на договора.

В рамките на проекта се финансират дейности за:

  1. популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР;
  2. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  3. проучвания и анализи на територията;
  4. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
  5. координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

На 13.10.2011 год. Местна инициативна група Харманли сключи договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие № РД – 50 – 151, съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 г.

Съгласно този договор, МИГ Харманли започва да изпълнява Стратегия за местно развитие.  МИГ Харманли е учредена след активен публичен процес, в който са въвлечени представители на всички заинтересовани страни на територията на Общината.

МИГ Харманли възниква с цел да улесни  процеса на кандидатстване на потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ от местното население като се явява посредник между кандидатите и институциите като МЗХ и ДФЗ-РА. 

В одобрената Стратегия за местно развитие са определени областите,  в които може да се кандидатства с проекти за дейности, които биха подпомогнали местната икономика.

Те са структурирани в така наречените ,,мерки’’ от Стратегията за местно развитие, в която са включени седем от мерките от ПРСР.

  • Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в размер на 4 490 302,56лв.
  • Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП – 3 191 179,47лв. Или 98,8% от финансовите средства по СМР
  • Сключени бяха 35 договора за отпускане на финансова помощ с одобрена стойност на БФП – 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР

На 21.10.2016г., "МИГ Харманли" подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от Общностите местно развитие. Чрез тази стратегия, екипът на МИГ ще разполага с 3 000 000 лева за финансиране на проекти на местни лидери.
В периода 2007 - 2013г., МИГ Харманли финансира 36 проектни предложения, представени от предприемачи, земеделски производители, община Харманли и неправителствени организации. Тези бенефициенти усвоиха 97% от средствата.
През новия период се очаква още по - голям интерес. Към новата Стратегия ще има възможност за кандидатстване за
инвестиции в земеделски стопанства; инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; подкрепа за неземеделски дейности; инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата; популяризиране на местните продукти и услуги. За повече информация, заповядайте в офиса на сдружението на адрес: гр. Харманли, ул."Петко Каравелов" 2 Снимка 1;

 ПОКАНА

 

Сдружение "МИГ Харманли" кани всички заинтересовани страни

на заключителна информационна конференция, която ще се проведе на 20.05.2016г. от 11,00ч., в Културен център, гр. Харманли, Конферентна зала.

Събитието се организира за  популяризиране процеса на разработка на стратегията, съгласно договор № РД 50-158/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

 ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на проект № 19-19-1-01-2 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договор за финансово подпомагане № РД 50-158/07.12.2015г.

 

 

МИГ Харманли Ви кани на обществени обсъждания на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, които ще се състоят на:

 

25 април 2016г. 9:00 часа в село Бисер;

25 април 2016г. 10:30 часа в село Славяново;

26 април 2016г. в 8:00 часа в село Надежден;

26 април 2016г. в 9:00 часа в село Лешниково;

26 април 2016г. в 13:00 часа в гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 2;

27 април 2016г. в залата на Община Харманли;

27 април 2016г. от 17:00 часа в гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 2

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

прочетете по-старите новини